மூடு

ஒரு பைன் காட்டிற்கு வெளியே அழைத்துச் செல்லப்பட்ட அழகான பொன்னிறம், தமிழ் தனியா போட்டோஷூட்டிற்குப் பிறகு ஃபக்

ஒரு அழகான பொன்னிறம் ஒரு பைன் காட்டிற்கு தமிழ் தனியா வெளியே அழைத்துச் செல்லப்பட்டு ஒரு போட்டோ ஷூட்டிற்குப் பிறகு புணர்ந்தார்.