மூடு

சாயம் பூசப்பட்ட குண்டான பொன்னிறம், ஹேரி கண்ட் மீது படகோட்டியை தேய்க்கிறது ஒரு வேளை

வர்ணம் பூசப்பட்ட குண்டான பொன்னிறம், உரோம புண்டையில் ஒரு வேளை படகோட்டி தேய்க்கிறது.