மூடு

சமையலறையில் ஒரு ஊதுகுழலுக்குப் பிறகு, தமது ஒரு இளம் பொன்னிறத்தின் புண்டையில் ஒரு மனிதன் கம்ஷாட்

சமையலறையில் ஒரு ஊதுகுழலுக்குப் பிறகு, ஒரு மனிதன் ஒரு இளம் பொன்னிறத்தின் புழையில் தமது முடிந்தது.