மூடு

ஸ்லட்டின் தமிழ் அத்தை வாய் மற்றும் முகத்தில் வெளியில் இருக்கும் ஆண்களின் கூட்டம்

ஒரு சில தோழர்கள் புதிய காற்றில் ஒரு இனிமையான முகத்துடன் ஒரு தமிழ் அத்தை இளம் அழகியைச் சூழ்ந்துள்ளனர், அவர் தனது பூட்ஸை இழுத்துக்கொண்டு ஏராளமான சேவல்களை உறிஞ்சத் தொடங்கினார். அழகு அவள் வாயிலும் முகத்திலும் படகோட்டிக் கேட்டாள், நிம்போமேனியாக் புக்காக் பிடித்தது.