மூடு

சிவப்பு நிற காலுறைகள் ஒரு ஆணுக்கு டிரான்ஸ் உடன் குத உடலுறவு தமது கொள்ள தூண்டுகிறது

ஒரு மனிதன் தன்னுடன் உடலுறவின் போது மயக்கத்தின் ஆசனவாயை நக்குவான். வாய்வழி உடலுறவுக்குப் பிறகு, அவர் கழுதையில் உண்மையான உடலுறவுக்கு செல்கிறார். அதனால் செம்மண்ணின் குத ஓட்டையை தமது குடுத்து விடுவான்.