மூடு

கடற்கரையில் இருந்த ஒரு வெள்ளைத் தசைநார் ஒரு மெலிந்த ஆசியரை கழற்றி எறிந்தார் தமது

கடற்கரையில் ஒரு தசை வெள்ளை பையன் ஒரு மெல்லிய இளம் ஆசியப் பெண்ணை அழைத்துக்கொண்டு ஒரு ஹோட்டல் அறைக்கு அவளை தமது அழைத்து வந்தான், அங்கு ஒரு தோல் பதனிடப்பட்ட பிச் ஒரு பெரிய போல்ட் மூலம் அவளது வாயில் விந்தணுக்களை ஊற்றியது.