மூடு

ஒரு ரஷ்ய பெண்ணை மையத்திற்கு ஓட்டிச் சென்று காரில் தமிழ் அத்தை ஆபாச ஒரு பிச்சைக் குடுத்தார்

ஒரு அழகான ரஷ்ய குஞ்சு தமிழ் அத்தை ஆபாச காரில் ஒரு வெளிநாட்டவரை மெதுவாக்கியது, ஒரு மனிதன் அந்த அழகை மையத்திற்கு ஓட்டிச் சென்றான், வழியில் வேசி ஒருவன் ஒரு பையனைக் குடுத்து காருக்குள் சென்றான்.